De Eerste Stap is op 30 augustus 2010 gestart met een BSO op de Speelhoeve in het kader van wijkgericht werken. Er zijn twee lokalen omgetoverd in sfeervolle BSO ruimtes. De kinderen van de Speelhoeve die gebruik maken van de BSO blijven in hun vertrouwde omgeving. Ze hebben de mogelijkheid om op het plein met kinderen uit de buurt te spelen. Er wordt o.a. gebruik gemaakt van de speelzaal en het computerlokaal.

Het telefoonnummer van de BSO op de Blauwe Hof is: 06-51445909

Voor informatie kunt u contact opnemen met de manager wijk West: Jolanda van Vuuren 06-51445909

Uiteraard kunt u ook altijd hun website raadplegen: www.deeerstestap.nl

Wat zijn de uitgangspunten voor de inhoud van de BSO?
 • Welzijn kinderen staat centraal (rust, ontspanning, structuur, gezelligheid, interesse)
 • Goed evenwicht tussen vrij spel en georganiseerde activiteiten
 • Keuze van activiteiten al naar gelang behoefte van de kinderen
 • Vrij spel met andere kinderen blijft belangrijk
Wat betekent het vijf-gelijke-dagen schoolrooster voor de inhoud van de BSO?
 • Tijd naschools is langer;
 • Meer mogelijkheid voor een breder aanbod van groepsactiviteiten in BSO tijd, dit betekent een verrijking voor de kinderen. Voorbeelden van workshops en activiteiten zijn: muziek, natuur, cultuur, techniek huiswerkbegeleiding, sport.
Welke onderdelen zijn er binnen een BSO middag?
 • Aankomst en welkom in de BSO.
 • Zelf gekozen spel, buiten of binnen, begeleid en ondersteund door pedagogisch medewerker
 • Opruimen.
 • Rustmoment aan tafel met drinken en fruit. Gesprek met de kinderen. Hoe was de dag en wat gaan we verder doen. Kinderen kiezen.
 • Ruimte voor vrij spel en georganiseerde activiteiten, workshops, uitstapjes, evt. huiswerkbegeleiding.
 • Afsluiting.
Hoe ziet de mogelijkheid voor BSO er in uren concreet uit:
 • Starttijd aansluitend aan de schooltijd van het nieuwe lesrooster.
 • Naschools keuze uit twee eindtijden: tot 17.30 uur of 18.00 uur.
 • Ophalen door ouders kan vanaf 16.30 uur.
 • Keuze uit contracten van 40, 48 en 52 weken.
Wat betekent het 5 gelijke dagen schoolrooster voor de netto kosten per maand voor ouders?

Op basis van de tarieven 2014 zijn de netto kosten voor buitenschoolse opvang, met verrekening van het vervallen van de kosten van de TSO, bij het 5 gelijke dagen schoolrooster voor ouders met een modaal inkomen 9% tot 10 % lager dan bij het huidige schoolrooster van de Speelhoeve. Voor ouders met een 2x modaal inkomen liggen de kosten 2% tot 3% lager. Wordt er gekozen voor de kortere eindtijd tot 17.30 uur dan liggen de kosten uiteraard nóg lager dan bij het huidige schoolrooster. Zie de tabel voor de diverse gegevens.

Vergelijking is gemaakt op basis van:

 • 1 dag voor- en naschoolse opvang per week
 • 1 kind (voor een 2e kind liggen de netto kosten aanmerkelijk lager)
 • Gezamenlijk inkomen modaal (35.000) en tweemaal modaal
 • 52 weken
 • 48 weken
 • 40 weken
 • Aftrek kosten TSO
Netto kosten per maand met ingang van het 5 gelijke dagen rooster
Tot 17.30 uur52 weken48 weken40 wekenKosten TSO
Modaal€ 45,47€ 46,56€ 38,98-------
2x modaal€ 89,69€ 84,88€ 65,51-------
Tot 18.00 uur
Modaal€ 49,41€ 50,85€ 43,31-------
2x modaal € 97,46€ 92,71 € 72,79-------

Aan bovenstaande berekening kunnen geen rechten worden ontleend.

Ouders kunnen zelf via het rekenmodel op de website de bruto en netto kosten op basis van hun inkomen gemakkelijk uitrekenen (bekijk het rekenmodel hier).

Een vraag van de ouders op de ouderavond was: “Biedt de eerste stap ook BSO aan voor een korter middagdeel, bijvoorbeeld tot 15.30 uur?”

Om de volgende reden kunnen wij u deze kortdurende opvang helaas niet aanbieden: buitenschoolse opvang, hoe kort van duur ook, moet voldoen aan alle strenge wettelijke eisen, zoals kwaliteit van de aangeboden opvang, de inzet van medewerkers, huisvesting en dergelijke.

Indien de opvang kortdurend van aard is dan zijn de structurele kosten der mate hoog dat deze opvang niet kostendekkend kan worden aangeboden. Bovendien is kortdurende opvang in combinatie met opvang gedurende de hele middag in pedagogisch opzicht in strijd met de gewenste kwaliteit.

Het aanbieden van een inhoudelijk aantrekkelijk programma is dan niet mogelijk. Vanuit deze redenen heeft De Eerste Stap na overwegingen besloten dit niet te kunnen aanbieden.

Flexibele opvang mogelijk

Door de invoering van het vijf-gelijke-dagenrooster kan uw situatie met betrekking tot de buitenschoolse opvang wijzigen. Graag willen wij u attenderen op de mogelijkheid om flexibele opvang af te nemen voor uw kind. Wat houdt flexibele opvang in:

 • u neemt gemiddeld minimaal 9 uur per week opvang af op wisselende dagen, voorschools, naschools en in vakanties,
 • u geeft drie weken van te voren het rooster van de dagen door dit in verband met het roosteren van de pedagogisch medewerkers,
 • per groep is er plaats voor één flexibele plaats.

Neemt u voor meer informatie gerust contact op met onze afdeling plaatsing, zij kunnen u informeren over de plaatsingsmogelijkheden; telefoon 024-6488387.

Verdere informatie kunt u verkrijgen bij:

De Eerste Stap

Website: www.deeerstestap.nl

Telefoon: 024-6488388

Email: info@nulldeeerstestap.nl