Beste ouders/verzorgers,
In verband met het verstrijken van de termijnen van de huidige ouders uit de oudergeleding, zal de MR van de Speelhoeve verkiezingen organiseren om deze posities opnieuw in te vullen.

Daarom hierbij een oproep aan alle ouders/verzorgers:
Stel je kandidaat voor de oudergeleding van de medezeggenschapsraad!!

Wat doet de medezeggenschapsraad?
Zoals alle andere scholen in Nederland, kent onze school een medezeggenschapsraad (MR), waarin zowel leerkrachten als ouders vertegenwoordigd zijn. De medezeggenschapsraad oefent invloed uit op de gang van zaken binnen de school door mee te denken en beslissen over beleid en beheer. Onderwerpen in dit kader zijn bijvoorbeeld: de schooltijden, de indeling van de groepen, de besteding van gelden, arbeidsomstandigheden en personele ontwikkelingen. Daarnaast kan de MR zelf relevante onderwerpen aan de orde stellen, die voor de kinderen en de school van belang zijn. Kortom: lid zijn van de MR biedt de gelegenheid mee te denken en beslissen over wat er op de Speelhoeve gebeurt.
Wie zitten er in de Medezeggenschapsraad?
De medezeggenschapsraad bestaat uit zes leden, drie personeelsleden en drie ouders. Ieder MR lid heeft zitting voor een periode van drie jaar en kan zich na afloop van de zittingsperiode tweemaal herkiesbaar stellen. Momenteel zijn juffrouw Laura (groep 1/2C), juffrouw Marloes (groep 7B) en meester Peter (groep 4) de personeelsleden in de MR en de oudergeleding bestaat uit Roel Wolf, Roy Derksen en Mieke Eefting.
Wat wordt er van een MR-lid verwacht?
Voor de ouders in de MR is het niet noodzakelijk dat zij inhoudelijk deskundig zijn, maar het is wel wenselijk om in elk geval de basiscursus te volgen. De basiscursus MR omvat twee dagen van 16:00 tot 21:00 training, waarin alle basis aspecten van de MR aan bod komen.
Betrokkenheid bij en interesse in wat er op school speelt is echter veel belangrijker. Verder wordt van MR leden gevraagd vergaderstukken te lezen en mee te denken over nieuwe ontwikkelingen. De vergaderingen van de MR hebben een vaste agendastructuur en vinden ongeveer zes keer per jaar ‘s avonds op school (of zoals nu in corona tijd via teams) plaats.
Wie komen in aanmerking?
Iedere ouder/verzorger, van een van de kinderen op de Speelhoeve, kan zich kandidaat stellen voor de oudergeleding van de MR.
Voor een kandidaatstelling en/of vragen over deze vacature kun je contact opnemen met Peter Disveld, peter.disveld@nullkansenkleur.nl . Tijdens werktijden bereikbaar op de dependance 024-6414325
Met vriendelijke groet,
de MR van de Speelhoeve

981