We hebben het afgelopen schooljaar geëvalueerd en natuurlijk ook stil gestaan bij de maanden van de coronacrisis. We willen graag enkele bevindingen met u delen.

Schooljaar 2019-2020 kenmerkte zich onder andere door de coronacrisis. Opeens staan we allemaal midden in de wereldgeschiedenis. We hebben met elkaar iets meegemaakt wat in de boeken opgenomen zal gaan worden. In sommige opzichten werd in deze periode de ouderbetrokkenheid minder, zoals het feit dat u niet op het plein en in de school mocht komen, in andere opzichten was de betrokkenheid juist hoger, omdat u uw kind(eren) thuisonderwijs gaf. We hebben op meerdere momenten het onderwijs opnieuw moeten ontwerpen en hebben dat naar eer en geweten gedaan en hebben ernaar gestreefd de communicatie helder en transparant te laten zijn. Het is zo dat we het niet iedereen naar de zin hebben kunnen maken, toch kijken wij er met redelijke tevredenheid op terug.

De coronacrisis is nog niet helemaal bedwongen.  De afgelopen weken hebben we de onderwijsbehoeften van de kinderen in beeld gebracht. En bij de start van het nieuwe schooljaar ligt er de uitdaging om eventuele hiaten verder in beeld te brengen. Zo willen we in september enkele Cito-toetsen afnemen. We zijn het nieuwe schooljaar aan het plannen en organiseren en hebben er vertrouwen in dat het ons gaat lukken.

Uit de interne evaluatie kwamen enkele zaken naar voren die we graag willen behouden en natuurlijk ook zaken waar we mee willen stoppen.

  • De ouderbetrokkenheid bij het onderwijs van hun kind is als heel fijn ervaren. We willen graag nadenken over manieren om de ouderbetrokkenheid over het onderwijs hoog te houden, zonder dat u uw kind thuisonderwijs geeft.
  • Het werken met een digitaal leermiddel zoals Gynzy, wat nieuw was voor de Speelhoeve, is als heel positief bevonden. Tijdens de coronatijd was het werken met Gynzy gratis, nu moet er een licentie voor betaald gaan worden. We gaan eerst in kaart brengen wat we precies met digitale leermiddelen zouden willen doen en met welk doel dat is, dan zullen we bepalen of en welke digitale leermiddelen we inzetten.
  • We vinden het positief dat de zelfstandigheid van kinderen vergroot is. Het werken met een weekplan willen we voortzetten. Het is belangrijk dat kinderen eigenaarschap hebben over hun eigen leerproces. Daar hoort dit bij. Eigenaarschap vergroten staat al in ons schoolplan en daar gaan we verder mee aan de slag.
  • De oudergesprekken via Teams is iets waar we niet mee door willen gaan. We willen graag weer de driehoekgesprekken fysiek kunnen voeren. Toch heeft contact via Teams een lage drempel en voor korte contacten is het juist goed inzetbaar.
  • We willen Parro in de toekomst meer inzetten voor het delen van foto’s van activiteiten. Veel leerkrachten hebben de eigen digitale vaardigheden flink verbeterd en dat is ook iets moois om vast te houden.
  • Het zonder ouders naar binnen gaan is als heel rustig en veilig ervaren. De groepen 4 tot en met 8 gingen al zelfstandig naar binnen. We denken na over een manier waarop de kleuters zonder ouders naar binnen kunnen gaan. Daar komt dan wel bij dat we ook nadenken over hoe de ouders wel de school in kunnen komen om bijvoorbeeld werkjes te bewonderen of even iets aan de leerkracht te vertellen. Daarover communiceren we later meer.
1505