De Speelhoeve: fijne school, goede resultaten

Samenwerkingsschool de Speelhoeve ligt op de grens van de wijken Blauwe Hof en Aalsburg in Wijchen. De school beschikt over drie gebouwen. Het hoofdgebouw en de dependance op de Blauwe Hof en het gebouw aan de Kraaijenberg in de gelijknamige wijk.

De Speelhoeve wil een fijne school zijn voor iedereen en een school met goede resultaten. We zijn met trots een Kanjerschool en met de Kanjertraining werken we aan een prettig en veilig schoolklimaat.

In de kleutergroepen staat spelend leren centraal. Zelfstandigheid en je talent ontwikkelen vinden we belangrijk.

Nieuwsgierig geworden? Bel of mail voor een afspraak…

Het is vandaag
20 mei

Laatste nieuws

Ga naar het complete nieuwsoverzicht

Vakantierooster 2019 – 2020

Het vakantierooster van schooljaar 2019-2020 is bekend en is te vinden op de website onder “informatie”- “praktische zaken” –  “vakanties en vrije dagen”.

Wanneer de studiedagen en overige vrije dagen bekend zijn, worden deze er ook bijgezet.

Deelname Nationaal Cohort Onderzoek

Binnen Kans & Kleur doen wij mee aan een pilot, waarin we automatisch via het Leerlingvolgsysteem van Cito gegevens aanleveren voor het Nationaal Cohort Onderzoek. We doen mee zodat wij als Kans & Kleur inzicht krijgen in de toegevoegde waarde van ons onderwijs.

In de nieuwsbrief staat de gehele tekst met uitleg over het onderzoek en de manier waarop u bezwaar kunt maken. Deze informatie is ook op de website te vinden: Nationaal Cohort Onderzoek.

We kijken uit naar de uitslag van het onderzoek en danken u voor uw medewerking. 

Vragenlijst veiligheid voor leerlingen en ouders

In de afgelopen maand heeft u voor ons een vragenlijst over veiligheid in gevuld. De leerlingen van de groepen 5 tot en met 8 hebben ook een vragenlijst ingevuld.

De leerlingen geven de school twee rapportcijfers: een 8,5 voor de veiligheid op school en een 8,4 voor het naar de zin hebben op school. Op alle beleidsterreinen ligt bij de leerlingen de gemiddelde score van onze school hoger dan de gemiddelde score van andere (vergelijkbare) scholen. De leerlingen geven wel aan dat de leraren niet altijd optreden als ze voor een medeleerling bang zijn of door een klasgenoot voor gek worden gezet.

Dit aandachtspunt zien we ook terug in de vragenlijst van ouders. De ouders hebben de school ook twee rapportcijfers gegeven: Een 7,8 voor de veiligheid op school en een 7,9 voor het naar de zin hebben op school van hun kind(eren). Ouders geven aandachtspunten aan bij zowel het optreden van de leraar als bij de opstelling (houding) van de leerling.

We nemen deze aandachtspunten op in ons nieuwe schoolplan.

Leerlingenraad

Nadat er op 31 januari door de groepen 5 tot en met 8 gestemd is op een  klassenvertegenwoordiger, is de leerlingenraad op 12 februari en 8 april bij elkaar geweest. De 3e keer dit jaar zal de leerlingenraad bijeenkomen op 18 juni. Juf Inge begeleidt de leerlingenraad en deze vindt plaats op de hoofdlocatie.

Ter voorbereiding van de leerlingenraad wordt de leden gevraagd in hun eigen groep een aantal zaken te inventariseren. Die input neemt de klassenvertegenwoordiger mee naar de bijeenkomst van de leerlingenraad.

Zo was er een vraag vanuit de vervangerspool: ‘Wat verwacht een klas van een invaller?’. Voor de ouderraad hebben de groepen ideeën geïnventariseerd om aan te schaffen voor de leerlingen.

Na elke leerlingenraad worden notulen uitgewerkt en koppelen de leden wat besproken is terug in hun groep.

Fotograferen in en om de school

Naar aanleiding van de ervaringen rondom de afspraken over fotograferen, hebben we het beleid bijgesteld en aangescherpt. We zijn met elkaar in een proces van verandering rondom onze privacy en dit vraagt om continue dialoog. In de MR en OR is besproken dat de afspraak zoals die nu is, we fotograferen niet, niet te handhaven is. Het kost ons nog te veel tijd en energie, die we liever in het geven van goed onderwijs steken.

Graag willen we het gaan proberen met de volgende afspraken en ideeën:

  1. Via de OR richten we een groepje ouders op die graag en goed kunnen fotograferen. Als er dan schoolactiviteiten zijn, zoals de ontvangst van Sinterklaas of een expositie, dan vragen we aan de OR een fotograaf te regelen die foto’s maakt.
  2. In de groepen mag de groepscontactouder (GCO) foto’s maken. Hij of zij is op de hoogte welke kinderen niet op de foto mogen. De gemaakte foto’s mogen worden gedeeld op Parro, ons beveiligd communicatiemiddel. Andere aanwezige ouders maken geen foto’s.
  3. Bij het vieren van een verjaardag in groep 1/2, mogen de ouders een foto maken van hun jarige kind in de klas. Op deze foto staan geen andere kinderen. Verder worden er geen foto’s meer gemaakt.
  4. We vragen ouders met klem om zeer terughoudend te zijn in het maken van foto’s rondom de school. Het plaatsen van foto’s op social media is verboden. Daar zijn ouders zelf verantwoordelijk voor.
  5. Bij speciale gelegenheden, zoals de afgelopen expositie, ruimen we een tijd in waarop u een foto van uw kind bij zijn of haar kunstwerk kan maken. Ouders die niet willen dat hun kind op een foto komt, kunnen dan opzij stappen of weg gaan.
  6. Leerkrachten zullen ook af en toe wat foto’s maken van werkjes van kinderen. Ze zullen de foto’s met u delen via Parro.

Met deze afspraken verwachten we dat iedereen zich erin kan vinden en dat we zo met elkaar ervoor zorgen dat we ons aan de privacywetgeving houden.

Alvast heel veel dank voor uw medewerking