De Speelhoeve: fijne school, goede resultaten

Samenwerkingsschool de Speelhoeve ligt op de grens van de wijken Blauwe Hof en Aalsburg in Wijchen. De school beschikt over drie gebouwen. Het hoofdgebouw en de dependance op de Blauwe Hof en het gebouw aan de Kraaijenberg in de gelijknamige wijk.

De Speelhoeve wil een fijne school zijn voor iedereen en een school met goede resultaten. We zijn met trots een Kanjerschool en met de Kanjertraining werken we aan een prettig en veilig schoolklimaat.

In de kleutergroepen staat spelend leren centraal. Zelfstandigheid en je talent ontwikkelen vinden we belangrijk.

Nieuwsgierig geworden? Bel of mail voor een afspraak…

Het is vandaag
19 februari

Laatste nieuws

Ga naar het complete nieuwsoverzicht

Schoolplein bij groep 1-2 en hoofdgebouw

In maart 2018 hebben de kleuters plannen bedacht voor ‘een nieuw kleuterplein’. Ze hebben toen maquettes gemaakt, de jury is in gesprek gegaan met de kleuters en heeft de ideeën geïnventariseerd op haalbaarheid. 

De gemeente heeft inmiddels de speeltoestellen op beide schoolpleinen laten verwijderen en we maken een keuze voor de aanschaf van speeltoestellen met een natuurlijke uitstraling die tegemoet kom aan de wensen van de leerlingen.  

Omdat de gemeente nog niet duidelijk heeft wat er in de toekomst gebeurt met het gebouw, komt er zolang speelzand bij de klimkubus en het duikelrek (hoofdgebouwplein) en behouden we het kunstgras op het kleuterschoolplein. De locatie van de zandbak wordt een tijdelijke zandbak zonder verhoogde elementen.  

Leerlingenraad op de Speelhoeve

In het kader van eigenaarschap, meervoudige publieke verantwoording en het stimuleren van actief burgerschap vinden wij het belangrijk dat leerlingen gehoord worden en inspraak hebben op de gang van zaken op school. 

 

Uit de groepen 5 tot en met 8 wordt één klassenvertegenwoordiger afgevaardigd naar een leerlingenraad die vier keer per schooljaar onder schooltijd plaatsvindt van 13:00-14:00. Een leerkracht begeleidt de leerlingenraad.  

 

Er wordt op dit moment volop campagne gevoerd en op donderdag 31 januari wordt er gestemd. Dinsdag 5 februari maakt juf Karin per groep bekend wie de verkozen klassenvertegenwoordiger is.  

Wat we doen wanneer er geen invaller is

Zoals u weet hebben we in het basisonderwijs te maken met een leerkrachtentekort.

 

Kans & Kleur heeft een helder beleid en duidelijke afspraken met samenwerkingspartners om zorg te dragen voor vervanging bij afwezigheid van leerkrachten. Wij werken samen met een vervangerspool (CPV Ingenium), waarbij meerdere schoolbesturen aangesloten zijn. Het aantal vaste medewerkers in deze vervangerspool is fors uitgebreid. Door het leerkrachtentekort blijkt het echter steeds vaker moeilijk of soms onmogelijk om vervanging te regelen.

 

Nu de periode aanbreekt waarin meer mensen ziek worden, kijken we met zorg naar de consequenties hiervan. Het is belangrijk dat we niet in elke nieuwe situatie opnieuw moeten nadenken over alle opties. Daarnaast is het belangrijk dat u hiervan op de hoogte bent.

 

De Speelhoeve hanteert de uitgangspunten dat de kwaliteit van het onderwijs gewaarborgd moet blijven en dat de overige collega’s zo goed mogelijk hun taak kunnen blijven uitvoeren.

 

De volgende afwegingen zijn voor ons als school belangrijk om te komen tot goede keuzes:

  • Bij vervanging van een leerkracht wordt een vervanger vanuit de vervangerspool ingezet.
  • Indien er geen vervanger beschikbaar is, onderzoeken we of de vervanging intern opgelost kan worden.
  • Personeel met een ambulante taak; directeur, teamleider, intern begeleiders en onderwijsassistenten worden niet ingezet om een zieke leerkracht te vervangen.
  • Indien het niet mogelijk blijkt een geschikte vervanger te vinden, zijn er twee mogelijkheden:
  1. Wanneer we ouders voor 21:00 uur ’s avonds via Parro kunnen bereiken, vragen we u uw kind de volgende dag thuis te houden. Dit is voor maximaal één dag.
  2. Wanneer we ouders niet meer kunnen bereiken, verdelen we de leerlingen over andere groepen. Dit doen we voor maximaal één dag. Bij verdeling over andere groepen komt de kwaliteit van het onderwijs onder druk te staan.
  • In elke groep is een noodplan aanwezig, dat ingezet wordt bij verdeling van de leerlingen over andere groepen.
  • Wanneer u echt geen opvang heeft voor uw kind, wordt uw kind in een andere groep opgevangen. Uw kind krijgt deze dag geen onderwijs.
  • Indien vervanging nog langer niet voorhanden is, worden andere groepen afwisselend verzocht één dag thuis te blijven.

 

Wij begrijpen dat deze noodoplossingen niet wenselijk zijn voor u als ouder en vooral niet voor uw kind(eren). Toch hopen we op uw begrip voor deze situatie.

Ouder-kind-leerkracht gesprekken = Driehoeksgesprekken

De afgelopen periode hebben we vanaf groep 4 tot en met groep 8 oudergesprekken gevoerd met de kinderen erbij en blijven we dat doen. Graag laten we u weten waarom we de driehoeksgesprekken belangrijk vinden.

 

Op de Speelhoeve willen we kinderen meer eigenaarschap geven, de kinderen medeverantwoordelijk maken en zelf actief betrekken bij hun eigen ontwikkeling. Door kinderen meer inspraak te geven neemt hun motivatie en betrokkenheid toe. Gemotiveerd zijn betekent dat een kind in beweging komt en gaat handelen.

 

Ouders en leerkrachten delen een gemeenschappelijk belang: dat het kind gezien zijn mogelijkheden en talenten zich optimaal ontwikkelt op school en thuis. De school, leerling en ouders werken samen aan een aanpak die de ontwikkeling van de leerling stimuleert.

 

U vindt in het rapport de reflectiebladen die de kinderen invullen voordat ze hun rapport mee naar huis krijgen. Aan de hand van deze reflectiebladen, gaan de kinderen samen met ouders en leerkracht het driehoeksgesprek in. Doelen en resultaten worden besproken, maar ook de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen.

 

We kijken uit naar de komende driehoeksgesprekken!

Impulsklas vanuit Centrum Passend Onderwijs

Op 22 januari start de bovenschoolse Impulsklas in Wijchen. De Impulsklas is voor kinderen met een werkhoudings-, gedrags-, en/of een sociaal-emotioneel probleem. Bijvoorbeeld concentratie, moeite met regels, faalangst, startproblemen of het werk steeds niet af hebben. De kinderen komen, in een groep van maximaal 8 kinderen, één dagdeel per week samen gedurende ongeveer 11 bijeenkomsten. Eén ouder of verzorger komt mee voor de begeleiding. Op deze manier wordt intensief samen gewerkt tussen school en ouders en wordt ervoor gezorgd dat de transfer van het geleerde in de Impulsklas plaatsvindt naar de klassensituatie.